Testy językowe dla studentów pierwszego roku

testy_jezykowe.png

Testy językowe dla studentów I roku: rok akademicki 2021/2022

Uwaga! W przypadku pojawiania się problemów związanych z testami językowymi prosimy o kontakt z Międzywydziałowym Studium Języków Obcych:

e-mail obsługi testów: testy-msjo@upjp2.edu.pl

e-mail Sekretariatu MSJO: msjo@upjp2.edu.pl

telefon komórkowy: 505 222 268

telefon komórkowy: 501 108 432

telefon stacjonarny: 12 422 57 85 w. 740

.

Informacja wprowadzająca dla osób przyjętych na pierwszy rok:

  • studiów pierwszego stopnia;
  • jednolitych studiów magisterskich;
  • studiów drugiego stopnia.

.

1. Każdy student I roku, który ma w programie naukę języka nowożytnego (lektorat) i który potwierdził wolę studiowania na UPJPII poprzez złożenie wymaganych dokumentów i znalazł się na liście osób przyjętych, ma obowiązek wykonania testów kwalifikujących go do odpowiednich grup językowych.

W związku z tym powinien rozwiązać testy językowe, które dostępne będą w terminach od 09.08.2021 (od godz. 18.00) do 29.09.2021 (do godz. 23.59) na stronie: tp.upjp2.edu.pl

Osoby, które potwierdzą wolę studiowania po 24.09.2021 r. będą mieć możliwość rozwiązania testów do 15.10.2021 r.

.

2. W przypadku logowania się bezpośrednio pod adresem: tp.upjp2.edu.pl login i hasło są takie same jak do IRK. Dostęp do testów poziomujących może zostać aktywowany dopiero w następnym dniu roboczym po zmianie statusu na przyjęty w IRK.

.

3. Wybór języka (lub dwóch języków - niektóre kierunki lub specjalności) - porządkuje tabela.

Obowiązującym jest wybór języka (języków) zgodny z tabelą. Tabela wyboru języków uwzględnia specyfikę poszczególnych kierunków i zgodna jest z programem studiów oraz zaleceniami Władz poszczególnych Wydziałów. Proszę zwrócić uwagę, że niektóre kierunki mają do realizacji w toku studiów dwa języki. Z drugiego języka pisany jest wówczas test lub można wybierać jego realizację od podstaw.

.

4. Z języków oferowanych przez Uczelnię tj.: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski (j. rosyjski na wybranych kierunkach zgodnie z tabelą) realizowane są jako kontynuacja ze szkoły średniej, natomiast z j. włoskiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego, a także z j. francuskiego i j. niemieckiego tworzone są również grupy początkujące. Nie zakłada się możliwości tworzenia grup początkujących z j. angielskiego.

.

5. Test językowy składa się ze 100 lub 60 pytań. Proszę wypełnić go w sposób uczciwy, osobiście, nie zaznaczając przypadkowych odpowiedzi, co pozwoli dostać się do grupy adekwatnej do realnego poziomu znajomości języka.

6. Przypisanie studenta do konkretnej grupy językowej będzie widoczne po zalogowaniu w systemie USOSWeb najwcześniej 01.10.2021 po godz. 18:00 (student jest zobowiązany sprawdzić tam terminy i lokalizację zajęć). Osoby, które potwierdzą fakt studiowania po 24.09.2021 r., będą sukcesywnie, po rozwiązywanych testach dopisywane do utworzonych wcześniej grup w systemie USOSWeb. Jeżeli po dniu 18.10.2021 r. (poniedziałek - po godz. 18.00) nie znajdą się Państwo w żadnej z grup, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Sekretariatu MSJO.

.

7. Każda osoba przyjęta na studia posiadająca poświadczenie (certyfikat językowy, wpis do indeksu na innym ukończonym kierunku, zaświadczenie na suplemencie z wcześniej ukończonych studiów) znajomości języka przewidzianego do realizacji na danych studiach, zgodnie z tabelą, na poziomie minimalnym B2 - studia I stopnia lub B2+ -jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia (oprócz studentów studiów pierwszego stopnia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, dla których pierwszy język tzn. j. angielski jest prowadzony jako język specjalistyczny) i wyrażająca wolę uczenia się innego języka, zobowiązana jest do przedstawienia wyżej wymienionego poświadczenia Kierownikowi lub Zastępcy Kierownika MSJO, ul. Franciszkańska 1, sala 014 C, do dnia 24.09.2021 r. w terminach ich dyżurów wrześniowych. Osoba przyjęta na studia posiadająca poświadczenie poziomu B2 lub B2+ będzie mogła wybrać w takiej sytuacji realizację innego języka (w tym również języka od podstaw) lub kontynuować realizację języka, z którego posiada poświadczony poziom B2 lub odpowiednio B2+. Wpisu do grupy początkującej dokona Kierownik bądź Zastępca Kierownika MSJO (na swoich dyżurach) ewentualnie Sekretariat MSJO (w godzinach urzędowania). W przypadku decyzji o kontynuacji języka należy rozwiązać test.

Inne rozwiązania, w tym między innymi możliwość całkowitego zwolnienia z lektoratu zawiera Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. Rektora UPJPII dotyczące nauczania języków obcych na UPJPII i obowiązujące od 01.10.2019 r. (w tym zakresie par. 6, ust. 12 i 13). Wniosek o zwolnienie z lektoratu na podstawie odpowiedniego certyfikatu (wykaz certyfikatów: Załącznik nr 3 do powyższego Zarządzenia) lub wcześniej zrealizowanego lektoratu (wymagana zgodność w zakresie liczby punktów ECTS, ilości zrealizowanych godzin, zdany egzamin na wymaganym poziomie) będzie do pobrania w sekretariacie MSJO (zamieszczony jest również jako zał. nr 4 i zał. nr 5 do wspomnianego Rozporządzenia). Wniosek powinien zostać zaopiniowany przez Kierownika lub Z-cę Kierownika MSJO. W tym celu student musi przedstawić kompletną dokumentację w MSJO, na podstawie której wniosek będzie opiniowany. Docelowo wniosek należy złożyć u Kierownika danego kierunku (zgodnie z Regulaminem studiów: par. 28, ust. 8 w związku z ust. 6 i 7) najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpoczęciu semestru.

.

8. Każdy student zanim przystąpi do wypełnienia testów proszony jest o dokładne zapoznanie się z informacjami szerszymi na temat realizacji lektoratów na UPJPII:

Zarządzenie nr 24/2019 Rektora UPJPII z dnia 12 lipca 2019 r w sprawie nauczania języków obcych obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

.

9. Uwaga!!! Kleryków roku pierwszego realizujących lektoraty na UPJPII również obowiązują testy, w związku z czym obowiązuje ich powyżej przedstawiona procedura.

Dodatkowe szczegółowe informacje dla kleryków